Nový prieskum o chirurgických operáciách pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami na Slovensku

Pacienti s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou potrebujú často chirurgickú liečbu, nezriedka opakovane. Moderná liečba síce výrazne znížila potrebu operácií, stále však asi tretina pacientov s Crohnovou chorobou a asi 5 % s ulceróznou kolitídou chirurga skôr alebo neskôr potrebuje. Pre týchto pacientov je už roky k dispozícii stránka www.ibdchirurgia.sk

 

Chirurgická liečba Crohnovej choroby aj ulceróznej kolitídy je pritom veľmi špecifická, náročná a vyžaduje veľa skúsenosti. V roku 2016 realizoval Prof. Hlavatý s kolegami prvý prieskum o tom, ktoré chirurgické pracoviská vykonávajú špeciálne operácie pre IBD pacientov. Jeho výsledky sú zhrnuté v článku:

 

Prieskum ukázal, ktoré slovenské pracoviská operujú najviac pacientov s IBD.

Prieskum medzi chirurgickými pracoviskami 2018

Na prieskum z roku 2016 nadviazal nový prieskum v roku 2018. Dotazník opäť pozostával z otázok zoradených do troch sekcií: operácie otvorenou cestou (laparotómia), laparoskopické operácie a operácie konečníka (proktochirurgia). Ak pracovisko odpovedalo na otázku kladne, v podotázke sa uviedol počet operačných zákrokov, ktoré sa na jeho pracovisku vykonali pomocou danej operačnej techniky za rok 2017. Ďalšie otázky sa týkali v akej anestéze sa zvyknú na danom pracovisku vykonávať menšie operačné zákroky konečníka, či sa pacient na menšie proktochirurgické zákroky hospitalizuje  a ak áno, aká je obvyklá doba hospitalizácie. V dotazníku sa tiež uvádza kontakt na pracovisko, kde sa môže pacient objednať na vyšetrenie.

Spolu bolo oslovených 46 chirurgických kliník a oddelení na celom Slovensku, z ktorých v roku 2018 odpovedalo 20. Ich zoznam aj s počtami výkonov je uvedený v tabuľke.

 

Tabuľka. Pracoviská, ktoré operujú najviac pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami.
Najviac výkonov celkovo za posledný rok z oblasti IBD chirurgie vykonali pracoviská Chirurgické oddelenie Nemocnica sv. Michala (173), Chirurgická klinika Fakultnej nemocnice Nitra (104), Klinika chirurgickej onkológie Národného onkologického ústavu v Bratislave (70), Chirurgická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ Nemocnica Košice-Šaca (47) a I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ Košice (45).

Webová stránka pre pacientov

Výsledky z dotazníka sú verejne dostupné na webovej stránke  www.ibdchirurgia.sk
Internetová stránka www.ibdchirurgia.sk.
Na tejto webovej stránke je uvedená mapa Slovenska a na nej jednotlivé chirurgické pracoviská, ktoré sa zúčastnili prieskumu. Veľkosť kruhu zodpovedá počtu operácií. Na jednotlivé mestá je možné si kliknúť a zobrazí sa pracovisko z daného mesta aj s jednotlivými údajmi. Uvedená je adresa pracoviska a kontaktné údaje na objednanie ako aj celkový počet výkonov a ich prehľad podľa jednotlivých typov zákrokov.
Výsledky je možné filtrovať podľa kraja, typu výkonov, skúsenosti pracoviska a výsledkov za rok 2015 alebo 2017.

Trendy v IBD chirurgii na Slovensku

Oproti roku 2015 je pritom v slovenskej chirurgii vidno niekoľko pozitívnych trendov. Stúpa počet pracovísk, ktoré sa cielene venujú pacientom s IBD. Čoraz viac pacientov sa operuje miniinvazávne pomocou laparoskopických operácií. Čoraz menej pacientov s ulceróznou kolitídou končí so stómiou a čoraz viac pacientov s Crohnovou chorobou a fistulami je riešených proktochirurgom adekvátnou technikou operácie.
Možno teda konštatovať, že chirurgia črevných zápalových ochorení na Slovensku sa zlepšuje, a pacienti majú možnosť sa rozhodnúť pre špecializované pracoviská so skúsenosťami.