Nový liek pre pacientov s ulceróznou kolitídou už aj na Slovensku

Napriek novým účinným liekom, ťažkosti u mnohých pacientov s ulceróznou kolitídou stále pretrvávajú. Časť pacientov naopak dostupné lieky netoleruje. Pre týchto pacientov sa preto hľadajú stále nové možnosti liečby. Od jesene je už aj na Slovensku dostupná nová liečba vo forme tabletiek, zatiaľ na špeciálne výnimky.

Tofacitinib (Xeljanz) je prvý liek z novej triedy liekov nazývaných inhibítory Janus kinázy (JAK). Tofacitinib sa už vyše päť rokov používa na liečbu pacientov s reumatoidnou alebo psoriatickou artritídou. V júni udelila Európska lieková agentúra  registráciu aj na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou.

Ako tofacitinib účinkuje?

Janus kinázy (JAK) sú intracelulárne enzýmy, ktoré sa nachádzajú v mnohých bunkách v tele. Vysielajú signály, ktoré zohrávajú úlohu pri aktivácii imunitnej odpovede organizmu. Tofacitnib potláča aktivitu Janus kináz JAK-1 a JAK-3, čo blokuje niekoľko typov zápalových pôsobkov, ktoré sú zodpovedné za aktiváciu bielych krviniek typu T buniek a B buniek.

 

Obrázok: Mechanizmus účinku tofacitinibu

AKo sa tofacitinib užíva?

Tofacitinib je liek, ktorý sa užíva vo forme tabliet. Pri liečby ulceróznej kolitídy sa užíva dvakrát denne v dávke 10 mg počas ôsmich týždňov, čo sa nazýva indukčná fáza. Po ôsmich týždňoch sa užíva v udržiavacej dávke buď 5 alebo 10 mg dvakrát denne. Zatiaľ nie je dostatok skúseností s kombinovaným užívaním tofacitinibu a ďalších liekov na potlačenie imunity ako sú azatioprin alebo biologická liečba a preto sa ich súbežné užívanie neodporúča.

Účinnosť a  bezpečnosť tofacitinibu pri liečbe ulceróznej kolitídy

Liek tofacitinib bol skúmaný v troch fázach veľkých randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií u ľudí s ulceróznou kolitídou (OCTAVE Induction 1 a 2 a OCTAVE Sustain). Cieľom štúdií bolo určiť, aké percento z tých, ktorí boli zaradení do štúdie, dosiahne remisiu  ulceróznej kolitídy, zlepšenie príznakov a ako je liek znášaný.

V štúdii OCTAVE I bolo zaregistrovaných 598 pacientov s ulceróznou kolitídou.  Po 8 týždňoch dosiahlo úplné klinické zlepšenie (remisiu) 18,5% pacientov, ktorí dostávali Xeljanz, 10 mg dvakrát denne, v porovnaní s 8,2% u tých, ktorí dostávali placebo. Klinické zlepšenie sa pozorovalo u 60% pacientov liečených tofacitinibom a 32,8% liečených placebom.

Obrázok. Porovnanie klinickej odpovede po 8 týždňoch liečby tofacitinibom (modré stĺpce) alebo placebom (zelené sptĺpce) v klinických štúdiách OCTAVE 1 a 2.

Pokiaľ ide o zhojenie zápalových zmien sliznice, tento účinok sa prejavil u 31% pacientov užívajúcich tofacitinib oproti 16% pacientov, ktorí dostávali placebo.

Takmer identické výsledky sa pozorovali v klinickej štúdii OCTAVE 2, ktorá zahŕňala 541 pacientov s ulceróznou kolitídou. Ak pacienti dobre zareagovali na liečbu, zaradili sa do jednoročného sledovania OCTAVE Sustain,kde užívali buď 10 alebo 5 mg tofacitinibu 2x denne alebo placebo.  Z tých, ktorí dostávali 10 mg lieku dvakrát denne, bolo po 1 roku v remisi 40,6% oproti 34,3% v skupine s 5 mg dvakrát denne a 11,1% v skupine s placebom.

Liek bol dobre tolerovaný, mierne vyšší bol len výskyt infekcie pásovým oparom (herpes zoster), ktoré boli pozorované asi u 2% pacientov liečených 2x5mg tofacitinibu, 7% liečených vyššou dávkou 2×10 mg a asi u 1% pacientov liečených placebom. Mnohí experti preto odporúčajú pred zahájením liečby zaočkovať pacientov proti infekcii herpes zoster vakcínou Shingrix alebo Zostavax.

Zaujímavým sa javí byť pomerne rýchly nástup účinku lieku, kedy veľká časť pacientov pocítila zlepšenie už v prvých dňoch po zahájení liečby

Záver

Tofacitinib je nový liek registrovaný v Európskej únii na liečbu dospelých pacientov s ulceróznou kolitídou. V štúdiách sa ukázalo, že dokáže pomôcť asi 60% pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou ochorenia a je dobre tolerovaný. Nástup účinku sa zdá byť pomerne rýchly. Pri liečbe vyššími dávkami je vyššie riziko reaktivácie infekcie herpes zoster (pásový opar) a je vhodné pred liečbou pacientov zaočkovať.


Referencie

Sandborn WJ, Su C, Sands BE, D’Haens GR, Vermeire S, Schreiber S, et al. Tofacitinib as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2017;376(18):1723-36. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28467869

Hanauer S, Panaccione R, Danese S, Cheifetz A, Reinisch W, Higgins PDR, et al. Tofacitinib Induction Therapy Reduces Symptoms Within 3 Days for Patients with Ulcerative Colitis. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association. 2018. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30012431

Colombel JF. Herpes Zoster in Patients Receiving JAK Inhibitors For Ulcerative Colitis: Mechanism, Epidemiology, Management, and Prevention. Inflamm Bowel Dis. 2018. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29788127